2009. október 25-én lépett hatályba a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, mely meghatározza a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeit és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjét.

Nem tartozik a rendelet hatálya alá a nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű ingatlan tartós tartózkodás céljából történő használatba adása lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet keretében.  

 

Szálláshely típusai a következők lehetnek:

 

Az egyes szálláshely-típusok definíciói, illetve a típusokhoz kapcsolódó követelmények megtalálhatóak a Kormányrendeletben, illetve annak mellékleteiben.  

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdéséhez bejelentést kell tenni, melyet a szálláshely fekvése szerinti település

önkormányzatának jegyzőjéhez kell benyújtani.

 

Egyéb (magán) szálláshelyekkel kapcsolatos eljárás:

 

A jegyző – a bejelentés benyújtását követően – nyilvántartásba veszi a szálláshelyet és a szálláshely-szolgáltatót, melyről igazolást állít ki. A bejelentés megtörténtéről szóló igazolást - egyéb szálláshely kivételével - megküldi az érintett hatóságoknak, akik hatósági ellenőrzést folytatnak le. A hatóságok az ellenőrzés befejezését követő nyolc napon belül, annak eredményéről tájékoztatják a jegyzőt.

 

Az egyéb (magán) szálláshelyet üzemeltető köteles az adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a fogadott vendégek és a vendégéjszakák számáról. Ezen adatokat magyarországi lakóhellyel rendelkező és azzal nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni.

 

Az adatszolgáltatás személyes adatokat nem tartalmazhat. A vonatkozó nyomtatvány megtalálható a letölthető nyomtatványok között. 

 

A szálláshely-szolgáltató az engedélyben, illetve a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást – ideértve a szálláshely-szolgáltató személyében történő változást is – haladéktalanul, a szálláshely megszűnését pedig a megszűnést követő 8 napon belül köteles a jegyzőnek írásban bejelenteni.  

 

Szükséges iratok: