Országos hatályos jogszabályok

 Helyi hatályos jogszabályok

 

Határidők

Az eljárás az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon, a hivatalbóli eljárás az első eljárási cselekmény elvégzésének napján kezdődik.

Az ügyintézési határidő sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Sommás eljárásnak van helye, ha

- a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és

- nincs ellenérdekű ügyfél.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és

- az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

 

Hatáskörrel rendelkező szerv: Gyámhatóság

 

A hatáskör gyakorlója: Tiszaújváros Város Önkormányzatának Jegyzője

Illetékesség: a pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelmet az a hatóság bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye vagy - ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik - a tartózkodási helye van.