Kábel TV előfizetési díjtámogatásra jogosult az a 65. életévét betöltött kérelmező, aki a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy év folyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a támogatással érintett ingatlanban lakik, melynek saját maga, vagy házastársa/élettársa az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa, társtulajdonosa, haszonélvezője, vagy önkormányzati tulajdonú lakás bérlője, bérlőtársa.

 

A kábel TV előfizetési díjtámogatás iránti kérelmet formanyomtatványon írásban – személyesen vagy postai úton –, vagy az E-ügyintézési tv.-ben meghatározott elektronikusúton a Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani.

 

A kérelmező ingatlan- és népesség-nyilvántartásba bejegyzett adatait, valamint az önkormányzati lakásbérleti jogviszonyát a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi.

 

A támogatásra való jogosultságot a döntés napját követő hónap első napjától kell megállapítani.

 

A támogatás mértéke a kábeltévé előfizetési díja, de legfeljebb havi 1.800 Ft. A kérelemhez csatolni kell a szolgáltatóval kötött – a kérelmező, vagy a házastársa/élettársa nevére szóló – előfizetői szerződés másolatát.

 

A támogatás összegének jogosult részére történő utalása negyedévente utólag történik az alábbi időpontokig:

a) április 5.,

b) július 5.,

c) október 5.,

d) január 5.

 

A támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha az igénybe vevő

a) vagy a házastársa/élettársa a szolgáltatóval az előfizetői szerződést megszüntette, és a szolgáltatás igénybevételét megszakította,

b) elhunyt,

c) Tiszaújvárosból elköltözött,

d) vagy a házastársa/élettársa lakóingatlanon fennálló tulajdonjoga, haszonélvezeti joga, bérleti joga megszűnt.

 

A kábel TV előfizetési díjtámogatásra való jogosultságot és a támogatás folyósítását a kérelemben megjelölt időponttól, vagy – időpont megjelölésének hiányában – a kérelem benyújtása hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni, ha azt a kábel TV előfizetési díjtámogatásban részesülő személy kéri.

 

A támogatásra való jogosultság megszűnését a jogosult vagy közeli hozzátartozója köteles a jogosultság megszűnésétől számított 15 napon belül bejelenteni a Polgármesteri Hivatalban, ellenkező esetben az elrendelés napján érvényes jegybanki alapkamattal növelten kell a jogosulatlanul igénybevett támogatást visszafizetni. A támogatást a jogosultság megszűnése hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

 

A támogatásról, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszatérítésének elrendeléséről, illetve méltányosságból történő elengedéséről a polgármester jogosult dönteni.