A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

 

A fentieken túl az önkormányzat természetbeni ellátásként – a Gyvt.-ben meghatározott gyermekeken kívül – a helyi rendelete alapján a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja továbbá, azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részére, aki Tiszaújvárosban lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyén él.

 

A szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztással biztosított.

 

A szünidei gyermekétkeztetés során, ha az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte akadályozza, a részére biztosított étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, törvényes képviselő által megbízott személy számára lehetővé kell tenni. Ha erre nem kerül sor, akkor az étel másik, a fenti feltételeknek megfelelő gyermek számára átadható helyben történő elfogyasztásra vagy elvitel formájában.

 

A szünidei gyermekétkeztetés esetén az étel elvitelére az intézményi gyermekétkeztetés elvitelre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

A szünidei gyermekétkeztetés a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott

 

a) őszi, téli és tavaszi tanítási szünet időtartama alatti valamennyi munkanapon (a továbbiakban: évközi szünet), és

b) a nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon (a továbbiakban: nyári szünet) kerül megszervezésre.

 

A szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időszaka a gyermek más településen történő táborozása vagy más okból való akadályoztatása esetén az adott tanuló tekintetében a fent meghatározott időtartamnál rövidebb is lehet.

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján a jegyző írásban tájékoztatja azon hátrányos helyzetű, és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szülőjét vagy más törvényes képviselőjét (a továbbiakban: jogosult), akinek gyermeke tekintetében a halmozott, halmozottan hátrányos helyzet, vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága az adott év.

 

a) szeptember 1-jén fennáll, az évközi szünet időtartamára eső szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről, az igénybevétel módjáról, valamint a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időtartamáról, helyszínéről és módjáról minden év szeptember 15-éig,

b) május 1-jén fennáll, a nyári szünet időtartamára eső szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről, az igénybevétel módjáról, valamint a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időtartamáról, helyszínéről és módjáról minden év május 15-éig.

 

A jegyző, ha a gyermek hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetét, vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát

 

a) az adott év szeptember 1-je és a következő év április 30-a között állapította meg, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításával egyidejűleg tájékoztatja a jogosultat a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről,

 

b) az adott év május 1-je és augusztus 15-e között állapította meg, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításával egyidejűleg tájékoztatja a jogosultat a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről.

 

A jegyző a tájékoztatással egyidejűleg megküldi a jogosultnak a szünidei gyermekétkeztetés igényléséhez szükséges nyilatkozatot. Ha a jogosult több hátrányos, halmozottan hátrányos, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevel, a gyermekek számának megfelelő számú nyilatkozatot kell számára megküldeni.

A jegyző a tájékoztató kiküldésével egyidejűleg a tájékoztató címzettjeiről értesíti a család- és gyermekjóléti szolgálatot.

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat az értesítés alapján felkeresi a hátrányos, halmozottan hátrányos és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevelő családot és segítséget nyújt a jogosultnak a nyilatkozat kitöltéséhez és benyújtásához.

 

A szünidei gyermekétkeztetés megállapítása iránti nyilatkozat – az évközi szünet időtartama kivételével – a tanév során írásban, személyesen vagy postai úton, vagy az E-ügyintézési tv.-ben meghatározott elektronikus úton a Polgármesteri Hivatalnál bármikor benyújtható, illetve módosítható.

 

A jegyző minden egyes szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a helyben szokásos módon, valamint az intézményi gyermekétkeztetést biztosító intézményeken keresztül felhívja a jogosultak figyelmét a szünidei gyermekétkeztetésre, annak időtartamára és helyszínére.

 

A jegyző az adott szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt vizsgálja, hogy a szünidei gyermekétkeztetés megkezdésekor a gyermek hátrányos, halmozottan hátrányos helyzete, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága az azt megállapító határozat alapján fennáll-e. Ha a gyermek hátrányos, halmozottan hátrányos helyzete, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző harmincadik napon fennállt, azt a gyermekétkeztetés megkezdésekor is fennállónak kell tekinteni.

 

Ha a jegyző azt állapítja meg, hogy a gyermek nem jogosult a szünidei gyermekétkeztetésre, erről írásban értesíti a szünidei gyermekétkeztetést igénylő szülőt, más törvényes képviselőt.